Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Μεταφορών)

2021-07-09T16:32:16+00:00

Το «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών» του ΙΕΚ Grand Foyer ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη μεταφορά ανθρώπων ή/και εμπορευμάτων, με οποιαδήποτε μεταφορικό μέσο. Συγκεκριμένα, κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η μεταφορά των ανθρώπων ή των εμπορευμάτων να πραγματοποιείται στους απαιτούμενους χρόνους, με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

2021-07-09T16:26:28+00:00

Ο «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

2021-07-09T16:24:04+00:00

To «Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών» του ΙΕΚ Grand Foyer έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις, που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία, είτε ως υπάλληλος Χρηματιστηριακού γραφείου, είτε ως υπάλληλος θεσμικών Επενδυτών ( π.χ. Εταιρειών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρειών Επενδύσεων) καθώς και Τραπεζών.

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

2021-07-09T16:27:16+00:00

To «Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)», του ΙΕΚ Grand Foyer εκτελεί εργασίες σχετικές με την λειτουργία της διεύθυνσης Εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης (ή φορέα ή οργανισμού ή οντότητας) στην οποία εργάζεται. Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η συμμετοχή στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εισροή, εκροή, αποθήκευση και διάθεση αγαθών – υπηρεσιών της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού.

Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου

2021-07-09T16:18:18+00:00

To Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων - εφαρμογών (λογισμικών) και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)

2021-07-09T16:29:00+00:00

Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing) του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. 

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Υγείας)

2021-07-09T16:10:19+00:00

Το Στέλεχος Διοίκησης και οικονομίας στον Τομέα της Υγείας του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Τουρισμός)

2021-07-09T16:06:48+00:00

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων  του ΙΕΚ Grand Foyer είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (Τομέας Ναυτιλίας)

2021-07-09T15:57:57+00:00

O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει [...]

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

2021-07-09T15:49:45+00:00

Συνοπτικά O απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας» του ΙΕΚ Grand Foyer με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την [...]

Go to Top